De behandlingar jag utför är :

 

Ljusbadsprocess, Illumination


I illuminationen bränns präglingar bort i vårt ljusenergifält och ersätts med rent ljus, där av namnet ljusbadsprocess. Det som finns kvar är minnet av präglingen, men inte energin av det trauma eller emotionella svårighet som tidigare upplevts när präglingen varit aktiverad.
Präglingen påverkar hela vårt system då det när det är aktivt laddar ner toxiska energier i det chakra som det är kopplat till. Varje chakra är kopplat till det centrala nervsystemet, som påverkar våra hormonella system, emotionella upplevelser och våra tankar.
När en prägling är aktiv så har det stor påverkan på våra liv. Vi kan vara medvetna om präglingens ursprung, men den informerar ändå det energimässiga programmet till ljusenergikropp och styr våra liv, känslor och relationer.
Ljusbadsprocessen skapar frihet så att vi medvetet kan skapa utifrån nya förutsättningar- här och nu. När vi helar vår ljusenergikropp så kommer vi i balans igen.

 

Extraktion


Starka känslor, som ilska, avund och hat, kan med tiden bli till kristalliserad form och fastna i kroppen. Vid extraktionen tas den kristalliserade energin bort och energin kan flöda fritt i kroppen och i chakrorna igen. Tecken på kristalliserad energi kan vara oförklarlig smärta i kroppen eller brist på energi, trötthet eller olust känslor.

Entiteter, kan utnyttja vår energi. Dessa elementära energier eller andar fäster sig vid centrala nervsystemet och får tillgång till vår livsenergi. Energierna kan påverka vår fysiska och mentala balans.
Entiteter kan även vara förfäder, släkt, nära vänner som vi dragit till oss då vi varit mottaglig på något vis för de. Dessa energier attraheras av något de behöver eller vill ha av oss, likt när vi attraheras av en person som vi vill vara nära eller trivs med.
Vid en extraktion så helas både det som gjort oss tillgängliga och entiteten.

 

Soul retrieval


Soul retrieval beskriver en obalans där vi har disassocierat oss med en del av vår själskraft, förmågor och essens.
Det kan hända vid starkt emotionella eller svåra upplevelser. En del av vår själ skiljs ifrån vår essens för att orka med smärtan, eller för att överleva i den traumatiska situationen.

Vid en Soul retrieval hämtas den förlorade själsdelen tillbaka och återintegreras i personen.

Förlusten av en själsdel kan leda till fysiska och känslomässiga problem, eftersom den delen av vår livsenergi saknas, när vi inte har tillgång till hela vår själ.
Soul retrieval är ett unikt sätt att hämta tillbaka denna förlorade själsdel och återknyta kontakten med de gåvor och den kraft som själsdelen bär.